ഉദ്ധരിക്കുക

Islamic Wiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പ്രധാന താൾ താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: പ്രധാന താൾ
  • എഴുതിയത്: Islamic Wiki ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: Islamic Wiki, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 6 മേയ് 2021 10:10 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 4 ഡിസംബർ 2021 03:38 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: http://islamicwiki.in/ml/index.php?title=%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%A8_%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B5%BE&oldid=1
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 1
"http://islamicwiki.in/ml/index.php?title=പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്